защитная ведическая мантра - Нарасимха кавача

Наш ресурс предлагает вам скачать и прослушать онлайн музыкальную композицию защитная ведическая мантра - Нарасимха кавача mp3, найти текст к песни и всё это бесплатно, и без регистрации

Просмотров: 432

Название mp3: Нарасимха кавача

Исполнитель: защитная ведическая мантра

Добавлено: 2017-01-14

Длительность: 09:38

Скачать

Другие композиции исполнителя защитная ведическая мантра
Текст песни:

nRsiMha-kavacaM vakSye
prahlAdenoditaM purA
sarva-rakSa-karaM punyaM
sarvopadrava-nAzanam
sarva-sampat-karaM caiva
svarga-mokSa-pradAyakam
dhyAtvA nRsiMhaM devezaM
hema-siMhAsana-sthitam

vivRtAsyaM tri-nayanaM
zarad-indu-sama-prabham
lakSmyAliGgita-vAmAGgam
vibhUtibhir upAzritam

catur-bhujaM komalAGgaM
svarNa-kuNDala-zobhitam
saroja-zobitoraskaM
ratna-keyUra-mudritam

tapta-kAJcana-sankAzaM
pIta-nirmala-vAsasam
indrAdi-sura-mauliSThaH
sphuran mANikya-dIptibhiH

virAjita-.-dvandvaM
zaGkha-cakrAdi-hetibhiH
garutmatA ca vinayAt
stUyamAnaM mudAnvitam

sva-hRt-kamala-samvAsaM
kRtvA tu kavacaM pathet
nRsiMho me ziraH pAtu
loka-rakSArtha-sambhavaH

sarvago ‘pi stambha-vAsaH
phalaM me rakSatu dhvanim
nRsiMho me dRzau pAtu
soma-sUryAgni-locanaH

smRtaM me pAtu nRhariH
muni-vArya-stuti-priyaH
nAsaM me siMha-nAzas tu
mukhaM lakSmI-mukha-priyaH

sarva-vidyAdhipaH pAtu
nRsiMho rasanaM mama
vaktraM pAtv indu-vadanaM
sadA prahlAda-vanditaH

nRsiMhah pAtu me kaNThaM
skandhau bhU-bhRd ananta-kRt
divyAstra-zobhita-bhujaH
nRsiMhaH pAtu me bhujau

karau me deva-varado
nRsiMhaH pAtu sarvataH
hRdayaM yogi-sAdhyaz ca
nivAsaM pAtu me hariH

madhyaM pAtu hiraNyAkSa-
vakSaH-kukSi-vidAraNaH
nAbhiM me pAtu nRhariH
sva-nAbhi-brahma-saMstutaH

brahmANDa-koTayaH kaTyAM
yasyAsau pAtu me kaTim
guhyaM me pAtu guhyAnAM
mantrAnAM guhya-rUpa-dRk

UrU manobhavaH pAtu
jAnunI nara-rUpa-dRk
jaGghe pAtu dharA-bhara-
hartA yo ‘sau nR-kezarI

sura-rAjya-pradaH pAtu
pAdau me nRharIzvaraH
sahasra-zIrSA-puruSaH
pAtu me sarvazas tanum

manograH pUrvataH pAtu
mahA-vIrAgrajo ‘gnitaH
mahA-viSNur dakSiNe tu
mahA-jvalas tu nairRtaH

pazcime pAtu sarvezo
dizi me sarvatomukhaH
nRsiMhaH pAtu vAyavyAM
saumyAM bhUSaNa-vigrahaH

IzAnyAM pAtu bhadro me
sarva-maGgala-dAyakaH
saMsAra-bhayataH pAtu
mRtyor mRtyur nR-kezarI

idaM nRsiMha-kavacaM
prahlAda-mukha-maNDitam
bhaktimAn yaH pathenaityaM
sarva-pApaiH pramucyate

putravAn dhanavAn loke
dIrghAyur upajAyate
yaM yaM kAmayate kAmaM
taM taM prApnoty asaMzayam

sarvatra jayam Apnoti
sarvatra vijayI bhavet
bhUmy antarIkSa-divyAnAM
grahAnAM vinivAraNam

vRzcikoraga-sambhUta-
viSApaharaNaM param
brahma-rAkSasa-yakSANAM
dUrotsAraNa-kAraNam

bhuje vA tala-pAtre vA
kavacaM likhitaM zubham
kara-mUle dhRtaM yena
sidhyeyuH karma-siddhayaH

devAsura-manuSyeSu
svaM svam eva jayaM labhet
eka-sandhyaM tri-sandhyaM vA
yaH paThen niyato naraH

sarva-maGgala-maGgalyaM
bhuktiM muktiM ca vindati
dvA-triMzati-sahasrANi
pathet zuddhAtmanAM nRNAm

kavacasyAsya mantrasya
mantra-siddhiH prajAyate
anena mantra-rAjena
kRtvA bhasmAbhir mantrAnAm

tilakaM vinyased yas tu
tasya graha-bhayaM haret
tri-vAraM japamAnas tu
dattaM vAryAbhimantrya ca

prasayed yo naro mantraM
nRsiMha-dhyAnam Acaret
tasya rogaH praNazyanti
ye ca syuH kukSi-sambhavAH

garjantaM gArjayantaM nija-bhuja-patalaM sphoTayantaM hatantaM
rUpyantaM tApayantaM divi bhuvi ditijaM kSepayantam kSipantam
krandantaM roSayantaM dizi dizi satataM saMharantaM bharantaM
vIkSantaM pUrNayantaM kara-nikara-zatair divya-siMhaM namAmi

iti zrI-brahmANDa-purANe prahlAdoktaM zrI-nRsiMha-kavacaM sampUrNam

Видео клип мантра защищающая от негатива Нарасимха Кавача
Добавить комментарий